Положення про школу молодого вчителя
 1. Загальні положення:
  • Школа молодого педагога (далі – Школа) є складовою частиною системи підвищення кваліфікації вчителів і об’єднує вчителів з вищою та середньою спеціальною освітою, які мають стаж менше 3 років і кваліфікаційну категорію «спеціаліст».
  • Школа молодого педагога – це постійно діюче професійне об’єднання педагогів, створене за ініціативою навчального закладу.
  • У своїй діяльності керується Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійну технічну освіту”, “Про вищу освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти, цим Положенням.
 2. Мета, завдання, функції
  • Метою діяльності школи молодого педагога є адаптація молодих вчителів у колективі, їхнє самоствердження і професійне становлення.
  • Основними завданнями школи молодого педагога є:
 • забезпечення розвитку молодого педагогічного працівника, формування його професійного стилю;
 • задоволення потреб молодих педагогів у неперервній освіті і наданні допомоги у подоланні професійних утруднень;
 • допомога молодим педагогам у впровадженні сучасних підходів і передових педагогічних технологій у навчально-виховний процес та науково-методичну діяльність.
 1. Склад і організаційна структура
  • Школи молодого педагога формуються на різних рівнях управління методичною роботою: шкільному, районному, міському; на обласному рівні – при відповідних кафедрах, методичних кабінетах, лабораторіях, відділах, центрах інституту післядипломної педагогічної освіти.
  • Школа молодого педагога створюється з молодих педагогічних працівників, які мають педагогічний стаж до 3 років.
  • Склад Школи та її керівник затверджуються відповідними директора школи.
  • Школа молодого педагога створюється за наявності більше 3-ох молодих спеціалістів.
 2. Основні напрями та зміст роботи
  • Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методики навчання, вивчення    нормативно-директивних    матеріалів,   документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
  • Вивчення теорії, практики та методики навчання, виховання, психології, етики, аналіз програмних документів з питань навчально-виховної роботи формування в молодих педагогів посадових умінь і навичок.
  • Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів.
  • Науково-методична робота з вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.
  • Здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівня молодого вчителя.
  • Навчання методики роботи з дорослими та учнями.
  • Організація та проведення науково-методичної роботи з проблем сучасної освіти, проведення різного рівня методичних семінарів, конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу молодих педагогів.
  • Формування індивідуального професійного стилю педагога через упровадження прогресивних освітніх технологій.
  • Керована самоосвіта молодого педагога.
 3. Організація роботи
  • Кількість занять в школі молодого педагога – не менше 5 в рік.
  • Після закінчення Школи слухачі складають залік або захищають Проект щодо оволодіння програмою Школи.
  • Керує роботою Школи керівник, який призначається директором школи із педагогічних працівників із відповідною фаховою освітою, якому за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія, за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років та досвіду роботи з даного питання.
  • Керівник Школи складає навчальний план і програму занять розраховану на 3 роки.
  • План Школи знаходиться у методичному кабінеті школи.
  • До занять у школі молодого педагога залучають постійних слухачів (3-8 осіб). Якщо кількість новопризначених менше трьох – з ними працюють через наставництво та консультування (групове, індивідуальне).
  • Форми діяльності школи молодих педагогів: лекції, семінари, тренінги, взаємовідвідування занять, творчі звіти педагогів, декада ініціативи і творчості молодих педагогів, методичні виставки тощо.
 4. Права і обов’язки учасників
  • Слухачі школи молодого педагога мають право:
 • вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Школи;
 • брати участь у складанні плану роботи Школи на наступний навчальний рік;
 • брати участь у наукових і навчально-методичних конференціях, семінар і нарадах, презентуючи напрацьований досвід;
 • одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію від керівників усіх структурних підрозділів; знайомитися з документами щодо питань забезпечення освітньої і методичної діяльності;
 • бути присутніми на заняттях своїх колег (з їхньої попередньої згоди і за погодженням з керівником Школи);
 • звертатися з пропозиціями, скаргами, заявами й отримувати відповіді на свої запитання;
 • обирати методичну тему для самоосвітньої роботи й форми звітності за нею;
 • вносити пропозиції керівництву в письмовому вигляді або у формі виступів на засіданнях педрад, методичних рад, предметних кафедр з питань удосконалення роботи школи молодого педагога.
  • Слухачі школи молодого педагога зобов’язані:
 • регулярно відвідувати заняття в школі молодого педагога;
 • вивчати нормативно-методичні документи і психолого-педагогічну літературу з питань організації освітнього процесу;
 • подавати плани занять на узгодження за проханням керівника Школи, керівника закладу, методиста або з особистої ініціативи;
 • виконувати індивідуальні плани роботи в повному обсязі;
 • виконувати доручення керівника Школи в рамках посадових інструкцій;
 • брати участь у заходах, організованих Школою молодого педагога;
 • дотримуватися трудової дисципліни і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
 • систематично підвищувати свою кваліфікацію.
  • Керівник школи молодого педагога:
 • планує роботу Школи на час її дії та на поточний навчальний рік;
 • визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів групи за їх виконання;
 • відповідає за ведення документації Школи (плани роботи, матеріали роботи, розробки уроків, зразки наочності тощо);
 • складає графік проведення засідань Школи, визначає місця їх проведення;
 • вивчає та аналізує роботу слухачів Школи;
 • складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;
 • створює необхідні інформаційні банки даних для роботи Школи, знайомить з ними слухачів Школи;
 • підбиває підсумки та організовує підготовку відповідних напрацювань слухачів Школи.
 1. Контроль за діяльністю
  • Результати діяльності Школи молодого педагога розглядаються на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних рад, рад методичних та науково-методичних служб тощо.
 2. Фінансування діяльності

Фінансування роботи  може здійснюватись з місцевого бюджету або інших джерел фінансування.

Додаток 1. Документація Школи

У процесі роботи Школи використовується та готується така документація:

 • Положення про школу молодого педагога;
 • план роботи;
 • банк даних про слухачів школи молодого педагога: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення навчального закладу, фах тощо);
 • звіти про роботу школи молодого педагога;
 • методичні рекомендації для слухачів Школи;
 • інше.