Положення про методичну раду школи
 1. Загальні положення
 • Науково-методична рада (далі – НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добросовісній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення  в школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями.
 • НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.
 • НМР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
 • Методична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, статутом навчального закладу і цим Положенням.
 1. Мета, завдання, функції діяльності науково-методичної ради:

Метою діяльності науково-методичної ради навчального закладу є координація всієї методичної роботи закладу.

Завдання науково-методичної ради:

 • розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;
 • організовує розроблення, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);
 • організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку школи;
 • аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;
 • вносить пропозиції зі змін, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації;
 • аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку школи в цілому;
 • виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної діяльності у школі (пошук та освоєння нововведень, організація дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.);
 • організовує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;
 • організовує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення;
 • контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у школі;
 • вносить пропозиції щодо забезпечення інноваційних процесів у школі необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного клімату у школі;
 • вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів, динамічних груп;
 • ініціює та здійснює комплексні дослідження у шкоді;
 • вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації.
 1. Склад і організаційна структура

Членами НМР є директор закладу, заступники з навчально-виховної та науково-методичної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, представники наукової учнівської спілки, керівники форм науково-методичної роботи, наукові керівники інноваційних і дослідницьких проектів із числа викладачів ВНЗ і наукових співробітників НДІ, що працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку.

Голова НМР обирається членами ради. Кандидатура голови  НМР узгоджується з директором школи. Як правило, головою ради є заступник директора школи.

 1. Основні напрями та зміст роботи
 • Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.
 • Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки,   молоді та спорту  України.
 • Науково-методична робота з вивчення узагальнення передового педагогічного досвіду, визначення   шляхів   його  творчого   використання.
 • Здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівня молодого вчителя.
 • Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання,   поповнення  знань   із  суміжних   предметів.
 • Організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій, вечорів відпочинку,  спортивних змагань тощо.
 • Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.
 • Створення організаційних умов для неперервного підвищення фахової майстерності педагогів.
 • Підвищення рівня  навчально-виховної роботи  і  якості знань учнів.
 • Упровадження передового педагогічного досвіду  і досягнень педагогічної науки.
 • Залучення педагогів до дослідно-пошукової та дослідно- експериментальної діяльності.
 • Професійна допомога молодим учителям.
 1. Організація роботи

 У своїй     діяльності      науково-методична     рада      підзвітна педагогічному колективу    школи,    несе    відповідальність    за    прийняті     рішення та забезпечення їх реалізації.

 • Періодичність засідань НМР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не рідше 2  разів у семестр).
 • Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором    школи    й    схвалюється   на   засіданні    педагогічної ради навчального закладу.
 • За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рішення, які  фіксуються  в журналі  протоколів.
 1. Права і  обов’язки  учасників

 Права:

 Науково-методична рада має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, рекомендувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних  гуртків,  студій,  розподіляти   методичну  роботу  окремих педагогів.

 • Науково-методична рада обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.
 • Обов’язки:

 Кожен член науково-методичної ради зобов’язаний:

 • брати участь у засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;
 • брати активну   участь,   у   розробці   відкритих  заходів,  прагнути до  підвищення рівня професійної майстерності;
 • знати Закони    України   «Про   освіту»,   «Про   загальну   середню   освіту»,   нормативні документи, методичні вимоги до категорій;
 • володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.
 • Голова науково-методичної ради:
 • планує роботу науково-методичної ради на  поточний  навчальний рік;
 • визначає функціональні   обов’язки   і   ступінь   відповідальності   членів   науково-методичної ради за їх   виконання;
 • відповідає за   ведення   документації      науково-методичної   ради   (плани   роботи, протоколи засідань і т.   ін.;
 • відвідує засідання методичних об’єднань вчителів;
 • складає графік проведення методичних заходів з  педагогічними працівниками;
 • вивчає та   аналізує   роботу       методичних   об’єднань,   складає   списки   необхідної науково-методичної літератури, технічних  засобів  навчання;
 • створює банк     даних     (картотеку)     педагогічних     знахідок,     досвіду, освітніх технологй, знайомить з  ними членів методичного об’єднання;
 • створює аудіо та відеотеку кращих  освітянських доробок;
 • організовує пошукові      дослідження      в      галузі      розробки      та      впровадження методики, технологій  навчання  і виховання;
 • спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;
 • звітує про роботу  науково-методичної ради.
 1. Контроль за діяльністю

У  своїй діяльності  рада підзвітна  педагогічній  раді   школи.   Контроль за дільністю методичної ради  здійснюється   керівником   навчального закладу відповідно до планів  методичної роботи  й   внутрішньошкільного  контролю.

 1. Фінансування діяльності

Фінансування     діяльності   відбувається   за   рахунок  бюджету  та   позабюджетних надходжень.