Положення про методичні об`єднання педагогічних праціавників
 1. Загальні положення

 Методичне об’єднання вчителів-предметників школи (далі – ШМО) – структурний підрозділ методичної служби школи.

 • Методичне об’єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласної діяльності з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідного фаху згідно з рівнями, визначеними законодавством.
 • Методичне об’єднання у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами і розпорядженнями  Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, статутом навчального закладу і цим Положенням.
 1. Мета, завдання, функції методичного об’єднання:

 Мета роботи методичного об’єднання – підвищення рівня професійної компетентності вчителів у межах одного (кількох споріднених) фаху.

 • Головними  завданнями методичного об’єднання є:
 • розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем з метою підвищення якості навчально-виховного процесу;
 • підготовка та проведення шкільних олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо;
 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення й узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його  впровадження;
 • залучення кращих педагогів до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи;
 • розширення і поглиблення знань педагогів з методики викладання певного предмету;
 • вивчення нормативно-правової документації і методичних листів з питань освіти;
 • забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів.
 1. Склад і організаційна структура

 ШМО створюється за наявності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення циклових предметів ШМО гуманітарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничо-наукового, технологічного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого профілів.

 • Керівництво роботою ШМО здійснює голова, який призначається наказом по школі, а за його відсутності – секретар ШМО.
 • Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.
 1. Основні напрями та зміст діяльності ШМО

 Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

 • Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, коригування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.
 • Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог Державних освітніх стандартів.
 • Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.
 • Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до Державних освітніх стандартів.
 • Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхнього розроблення та засвоєння.
 • Розроблення методичних рекомендацій для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.
 • Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп вчителів.
 1. Організація роботи

 Засідання ШМО проводиться 4-5 разів упродовж навчального року.

 • ШМО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи шкільного методичного об’єднання узагальнюються у вигляді звітів.
 1. Права і обов’язки членів ШМО
 • Члени ШМО мають право:

 рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, рекомендувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

 • подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;
 • звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до заступників директора школи з навчально-виховної роботи;
 • ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;
 • готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів;
 • ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об’єднання;
 • рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

6.1.2 ШМО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

 • Обов’язки членів ШМО:
 • брати участь з засіданнях .ШМО, практичних семінарах і т.п.;
 • брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;
 • знати тенденції розвитку методики викладання предмету, нормативно-правову й законодавчу базу освітньої діяльності педагога.
 • Керівник ШМО:
 • Керівники шкільних методичних об’єднань, далі ШМО, обираються з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчо працюючих учителів членами МО (предметної комісії) і затверджуються наказом директора школи.
 • Керівник шкільного методичного об’єднання:
 • визначає зміст роботи ШМО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методичними рекомендаціями всіх рівнів;
 • визначає пріоритетні напрями роботи, завдання ШМО, функціональні обов’язки його членів;
 • організовує практичну реалізацію змісту, напрямів і завдань ШМО;
 • складає план роботи шкільного методичного об’єднання на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;
 • активізує і систематизує роботу ШМО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;
 • відповідає за ведення належної ділової документації ШМО;
 • готує і проводить загальні засідання ШМО (4-5 разів на рік);
 • проводить щомісяця інформаційно-оперативні наради з членами ШМО присвячені різним аспектам його діяльності (за потреби);
 • організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;
 • організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів ШМО;
 • забезпечує готовність шкільних команд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях різних рівнів;
 • організовує проведення І етапу Всеукраїнської предметної олімпіади, предметної секції «Шкільного наукового товариства»;
 • збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результати проведених моніторингових контрольних робіт;
 • керує організацією проведеним предметної декади (тижня), тижня методичної майстерності;
 • бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання навчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;
 • бере участь у вивченні позакласної роботи з предмета (факультативи, спецкурси, гуртки);
 • проводить діагностику вчителів, здійснює її аналіз з метою корекції роботи ШМО;
 • за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику директора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст діяльності ШМО на наступний рік;
 • керівник ШМО — член методичної ради школи;
 • щорічно проходить атестацію з метою визначення розмірів оплати за керівництво ШМО.
 1. Контроль за діяльністю

Оцінюють результати діяльності:

 • методична рада школи
 • заступник директора з навчально-виховної (науково методичної) роботи
 • директор школи
 • працівник методичної служби управління освіти.
 1. Фінансування діяльності

Фінансування   роботи   методичного   об’єднання   може   здійснюватись   з місцевого бюджету чи інших джерел фінансування.

Додаток 1.

Рекомендовані розділи (складові) плану роботи ШМО:

 Вступ

 • Відомості про членів ШМО
 • Виявлення запитів та проблем у роботі вчителя
 • Виявлені запити та проблеми у роботі вчителя
 • Науково-методичні проблеми, над якими працюють члени ШМО
 • Підвищення професійного рівня членів ШМО
 • Графік і тематика засідань
 • Облік відвідування засідань
 • Вивчення, узагальнення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду
 • Робота з молодими вчителями
 • Упровадження інноваційних освітніх технологій
 • Педагогічний аналіз стану викладання
 • Організація позакласної роботи
 • Результативність роботи вчителя
 • Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази
 • Розробка методичних рекомендацій, посібників, авторських програм, спецкурсів тощо
 • Підсумки роботи ШМО за навчальний рік
 • Протоколи засідань

Додаток 2.

Орієнтовний перелік документації шкільного методичного об’єднання

 1. Наказ про створення предметного методичного об’єднання або витяг з протоколу рішення педради.
 2. Наказ про призначення керівника МО.
 3. Положення про методичне об’єднання, затверджене методичною радою школи.
 4. Атестаційний лист керівника ШМО.
 5. Атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування якими здійснюється оплата.
 6. План роботи ШМО на навчальний рік.
 7. План-сітка роботи ШМО на місяць, семестр.
 8. Банк даних про вчителів: кількісний і якісний склад ШМО (вік, освіта, спеціальність за дипломом, посада, педагогічний стаж роботи, рік атестації, встановлена кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, дата проходження останньої курсової підготовки, нагороди, домашня адреса, телефон, методична проблема, над якою працює вчитель).
 9. графік проведення методичних заходів у ШМО на рік.
 10. Перспективний план атестації вчителів.
 11. Графік проведення атестації на навчальний рік.
 12. Перспективний план курсової підготовки вчителів.
 13. Графік підвищення кваліфікації на поточний навчальний рік, звіт про курсову підготовку.
 14. Графік проведення контрольних робіт і тематичного оцінювання учнів.
 15. Графік моніторингових контрольних робіт.
 16. Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.
 17. Графік вивчення стану викладання предметів у поточному навчальному році
 18. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.
 19. Адреси перспективного педагогічного досвіду.
 20. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).
 21. План проведення і матеріали предметного тижня.
 22. Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення.
 23. Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором учнів.
 24. План роботи з молодими і новопризначеними вчителями.
 25. Матеріали внутрішньо шкільного аналітичного контролю: інформаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових досліджень рівня навченості учнів з предметів, діаграми результативності участі учнів у предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, змаганнях.
 26. Протоколи засідань МО.
 27. Нормативні документи щодо викладання предметів.
 28. Методичні рекомендації всіх рівнів.
 29. Рекомендації ШМО, окремих учителів.
 30. Картотека перспективного педагогічного досвіду членів ШМО.
 31. Друковані видання членів ШМО.
 32. Програми і графік занять школи олімпійського резерву.
 33. Склад слухачів школи олімпійського резерву з предметів

Додаток 3.

Орієнтовний алгоритм роботи шкільного методичного об’єднання на навчальний рік

Вересень

 1. Діагностика професійної, методичної підготовки, професійних потреб учителів.

До 10.09.

 1. Вивчення нормативно-правової бази, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у навчальному році.

До 05.09.

 1. Планування роботи, розгляд і затвердження річного плану роботи на методичній раді закладу.

До 25.09.

 1. Затвердження науково-методичної проблеми ШМО на науково-методичній раді.

До 25.09.

 1. Організація роботи з молодими вчителями.
 2. Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних заходів з предмета.

До 20.09.

 1. Складання графіка атестації на навчальний рік, курсової підготовки вчителів, звітів про її результативність.

До 30.09.

 1. Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителів.

До 29.09.

 1. Корекція календарних планів учителів, проведення співбесід щодо знання вимог програм, календарного планування, затвердження планів.

До 10.09.

 1. Складання технологічних карт вивчення предметів, здача їх заступнику директора з навчально-виховної роботи.

До20.09.

 1. Проведення вхідного діагностичного контролю знань учнів.

До 12.09.

 1. Обробка і аналіз результатів діагностичного контролю, складання програм корекції.

До 20.09.

 1. Організація творчо-пошукової, науково-дослідницької роботи учнів. Складання графіка запланованої участі учнів закладу в інтелектуальних змаганнях на навчальний рік.
 2. Проведення організаційного засідання ШМО, вивчення нормативних документів, методичних рекомендацій, розподіл обов’язків, визначення конкретних завдань і доручень членам методичного об’єднання, затвердження річного плану роботи ШМО.

ДоО5.09.

 1. Складання паспортів забезпечення навчально-виховного процесу в кабінетах.

До 20.09.

Жовтень

 1. Підготовка учнів до І етапу Всеукраїнської предметної олімпіади.
 2. Проведення атестації навчальних кабінетів.

До 25.10.

 1. Перевірка ведення класних журналів, журналу факультативних занять.
 2. Підготовка і проведення методичної наради спільно з учителями початкової школи з питання наступності в навчанні між початковою і основною школами.

До 31.10.

 1. Відвідування уроків   молодих,   новопризначених   учителів,   уроків   у новостворених класах (5-х, 10-х).
 2. Участь у засіданнях методичної ради школи, творчої групи.
 3. Проведення І   етапу  Всеукраїнської  предметної  олімпіади,   визначення переможців і учасників ІІ етапу.
 4. Проведення предметного тижня.

21-27.10.

 1. Контроль за відвідуванням учителями міських постійно діючих семінарів.
 2. Забезпечення участі   вчителів   школи  у   міському   етапі   професійного конкурсу «Учитель року».
 3. Контроль за участю вчителів ШМО у підготовці і проведенні педагогічної ради школи.
 4. Засідання ШМО.

До 28.10.

Листопад

 1. Підготовка учнів до II етапу Всеукраїнської предметної олімпіади.

До 15.11.

 1. Участь у перевірці проведення факультативів, спецкурсів, додаткових занять.
 2. Контроль за участю учнів у II етапі Всеукраїнської предметної олімпіади.
 3. Вивчення рівня педагогічної майстерності вчителів з метою атестації: відвідування    уроків,    позакласних   заходів,   співбесіди    щодо оформлення досвіду роботи.
 4. Контроль за роботою вчителів у міському методичному об’єднанні та інших методичних структурах.
 5. Підбиття підсумків II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.
 6. Підготовка учнів до участі в міських предметних олімпіадах та Ш етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.
 7. Участь учителів методичною об’єднання в роботі психолого-педагогічного семінару.
 8. Взаємоперевірка ведення учнівських зошитів.
 9. Підготовка текстів для підсумкових контрольних робіт за 1 семестр.

До 30.11.

Грудень

 1. Завдання членам ШМО до міських січневих методичних об’єднань.
 2. Підготовка і участь у роботі психолого-педагогічного семінару.
 3. Відвідування уроків учителів, які атестуються.
 4. Проведення підсумкових контрольних робіт за І семестр.

До 15.12.

 1. Участь у перевірці виконання графіка  контрольних, лабораторних,  практичних робіт, тематичного оцінювання, виконання навчальних програм.

До 20.12.

 1. Участь у перевірні ведення поурочних планів учителями методичного об’єднання.

До 15.12.

 1. Участь у тематичній перевірці «Педагогічна підтримка учнів з початковим рівнем навчальних досягнень».
 2. Аналіз результатів підсумкових семестрових контрольних робіт, розроблення рекомендацій щодо подолання виявлених недоліків.

До 15.12.

 1. Засідання предметного методичного об’єднання.

До 28.12.

 1. Підготовка учнів школи до конкурсів-захистів творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт.
 2. Відкрите засідання предметної секції шкільного наукового товариства. Шкільний конкурс-захист учнівських творчих робіт.

До 15.12.

 1. Аналіз виконання плану роботи ШМО за І семестр, здача  інформації в методичний кабінет.

Січень

 1. Участь учителів у роботі міського предметного методичного об’єднання.

До 10.01.

 1. Підготовка і участь у міській методичній виставці.
 2. Проведення співбесід із самоосвіти, результати роботи вчителів над індивідуальними методичними та фаховими темами, їх роботи над шкільною науково-методичною проблемою.

До 15.01.

 1. Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій.

До 05.01.

 1. Інструктаж з календарного планування на II семестр.

До 05.01.

 1. Співбесіди з календарного планування, організації повторення навчального матеріалу. Захист і затвердження календарних планів.

До 15.01.

 1. Аналіз успішності учнів за І семестр, складання корекційних програм для учнів, що встигають на початковому рівні.

До 10.01.

 1. Складання графіка консультацій і визначення завдань екстернам.
 2. Міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт з предмета.

До 28.01.

 1. Звіт про самоосвіту членів МО.

Лютий

 1. Перевірка роботи шкільних гуртків, факультативів, спецкурсів з предмета.

До 20.02.

 1. Підготовка відгуків про роботу вчителів, які атестуються.

До 20.02.

 1. Експертиза досвіду роботи вчителів, які атестуються, на присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань.

До 15.02.

 1. Творчі звіти вчителів, які атестуються.

До 25.02.

 1. Обговорення та підготовка до друку матеріалів учителів методичного об’єднання.

До 28.02.

 1. Проведення і відвідування відкритих уроків учителів у школі і місті.
 2. Участь у роботі науково-методичної ради школи.
 3. Контроль за відвідуванням учителями методичного об’єднання міських постійно діючих методичних семінарів, інших структур.
 4. Засідання предметного методичного об’єднання.

Березень

 1. Презентація досвіду роботи вчителів ШМО, які атестуються.

До 20.03.

 1. Вивчення результативності відвідування вчителями міських методичних семінарів, «Школи становлення педагогічної майстерності» тощо.
 2. Корекція календарних планів (за необхідністю).
 3. Затвердження відгуків про роботу вчителів, які атестуються.

До 20.03.

 1. Представлення досвідів роботи вчителів, які атестуються, в міську експертну комісію.

До 10.03.

 1. Проведення і відвідування відкритих уроків у школі, місті.
 2. Участь учителів методичного об’єднання в підготовці і роботі міського методичного об’єднання.

Квітень

 1. Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій, наказів, листів МОН України, наказу по закладу щодо організованого закінчення навчального року та підготовки і проведення державної підсумкової атестації учнів випускних класів.
 2. Вивчення результативності курсової підготовки.

До 10.04.

 1. Участь у засіданні шкільної атестаційної комісії.
 2. Участь у перевірці виконання навчальних планів і програм.
 3. Участь у перевірці роботи вчителів щодо узагальнення, повторення і систематизації навчального матеріалу та підготовки учнів до складання ДПА.

До 20.04.

 1. Перевірка наявності в навчальних кабінетах розділу щодо підготовки учнів до державної підсумкової атестації:
 • наявність куточків «Готуємось до державної підсумкової атестації»;
 • наявність зразків завдань;
 • поради учням щодо підготовки до ДПА;
 • наявність графіка консультацій;
 • рекомендована література;
 • естетичність оформлення;
 • інші методичні матеріали.

До 10.04.

 1. Проведення засідання методичного предметного об’єднання.
 2. Підготовка і проведення Тижня науки.
 3. Підготовка зведеного аналізу участі учнів закладу в предметних олімпіадах та конкурсах, різних рівнів.

До 20.04.

 1. Підготовка текстів для підсумкових семестрових і річних контрольних робіт.

До 25.04.

 1. Обговорення та підготовка до друку методичних матеріалів учителів методичного об’єднання.

До 30.04.

Травень

 1. Проведення підсумкових контрольних робіт за текстами адміністрації.

До 15.05.

 1. Аналіз результатів контрольних робіт, визначення перспектив роботи щодо підвищення якості освіти.
 2. Звіт молодих учителів і їх наставників про роботу.
 3. Проведення анкетування вчителів щодо оволодіння питаннями проблемної теми області.

До 25.05.

 1. Проведення інформаційної години, заходів, присвячених всесвітньому Дню науки.

До 17.05.

 1. Складання графіка навчальних екскурсій і навчальної практики з предмета, визначення змісту екскурсій і практики.

До 25.05.

 1. Розроблення проекту плану роботи шкільного предметного методичного об’єднання на наступний навчальний рік.

До 25.05.

 1. Участь у перевірці з проведення консультацій до ДПА.
 2. Підготовка документації до ДПА.
 3. Підготовка і проведення творчого звіту роботи шкільного методичного об’єднання.

До 30.05.

Червень

 1. Аналіз успішності учнів з предмета за ІІ семестр і за рік.
 2. Організація і проведення ДПА з предмета.

До 25.06.

 1. Аналіз результатів державної підсумкової атестації в порівнянні з результатами успішності за рік.

До 28.06.

 1. Завдання членам методичного об’єднання щодо серпневих педагогічних конференцій, підготовки міської методичної виставки.
 2. Організація та проведення екскурсій і навчальної практики з предмета.

01.06.-15.06.

 1. Здача оформленого звіту про роботу шкільного предметного методичного об’єднання.

До 25.06.