Положення про творчу групу
 1. Загальні положення

 Творча група є самостійного формою організації науково-методичної роботи.

 • Творча група об’єднує педагогічних працівників, які працюють за обраною фаховою, науково-методичною проблемою, здійснюючи пошук ефектив­них шляхів застосування наукових досліджень на практиці.
 • Творча група – це професійне об’єднання педагогів, яке займається розробленням певної психолого-педагогічної, виховної або управлінської проблеми з метою пошуку оптимальних шляхів її вирішення.
 • Творча група створюється відповідно до Законів України “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту” та є однією з форм діяльності педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.
 1. Мста, завдання, функції

 Метою творчої групи є науково-методичний супровід упровадження в практику роботи навчальних закладів досягнень педагогічної науки та передового педагогічного.

 • Завдання творчої групи:
 • поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з обраної науково-педагогічної проблеми, упровадження їх у практику;
 • розроблення рекомендацій на основі вивчення досягнень науки і пробне впровадження їх у практику;
 • пошук ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень, створення передового досвіду.
 • моделювання, апробація, упровадження Інноваційних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду у практику роботи педагогічних працівників;
 • удосконалення методики застосування наочних посібників, технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;
 • розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів навчально-виховного процесу;
 • експериментально-дослідна діяльність;
 • сприяння самовираженню особистості педагогів у процесі професійної діяльності, курсової та міжкурсової підготовки;
 • створення банку методичних та педагогічних ідей.
  • Фуннкції:
 • інноваційно-прогнозувальна – технологія підготовки педагогічних та керівних кадрів до освоєння нових та інноваційних технологій, методик, систем, моделей навчання, виховання, управління, популяризація та поширення передового педагогічного досвіду;
 • координаційно-моделювальна – координація основних напрямів реалізації змістових ліній післядипломної освіти педагогічних та керівних кадрів, інноваційних підходів до організації й управління науково-методичною роботою, моделювання системи взаємопов’язаних дій і заходів комплексної реалізації цілей на обласному, міському, шкільному рівнях;
 • трансформаційнавідбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
 • інформаційно-аналітична – підготовлення рекомендацій для упровадження ППД та освітніх інноваційних технологій у навчально-виховний процес та науково-методичну роботу.
 1. Склад і організаційна структура

 Творча група створюється на добровільних засадах з числа найбільш досвідчених і теоретично підготовлених педагогічних працівників, які виявили інтерес і бажання до розроблення науково-методичної проблеми.

 • Орієнтовний склад творчої групи – 3 – 15 осіб.
 • Склад творчих груп та їх керівники затверджуються віднові дими наказами директора школи.
 • Творчі групи формуються на різних рівнях управління методичною роботою: шкільному, міському; на обласному рівні – при відповідних кафедрах, методичних кабінетах, лабораторіях, відділах, центрах інституту післядипломної педагогічної освіти.
 1. Напрями роботи

 Експертна оцінка створення і впровадження ефективних технологій навчання, виховання, управління.

 • Підготовка за результатами роботи творчої групи узагальнюючих матеріалів та забезпечує ознайомлення з ними педагогічної громадськості.
 • Застосування результатів наукових досліджень, розроблення рекомендацій щодо їх реалізації, створення, вивчення узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.
 • Сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, застосуванню прийомів і методів навчання.
 • Моделювання та апробація авторських моделей досвіду.
 • Моніторинг ефективності використання освітніх технологій у навчально-виховному процесі.
 • Підготовка за результатами роботи творчої групи узагальнюючих матеріалів та ознайомлення з ними педагогічної громадськості.
 • Розроблення показників, напрямів, критеріїв оцінки педагогічної та науково-методичної діяльності.
 1. Організація роботи творчої групи
 • Керує творчою групою керівник, який призначаються заступником керівника з навчально-виховної роботи закладу із числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою, якому за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років та досвіду роботи з даного питання.
 • Кількість засідань творчих груп протягом року може варіювати від 3 до 5.
 • Ефективність діяльності творчих груп забезпечує шкільний методичний кабінет, який визначає конкретні завдання, координує плани з урахуванням рівня підготовки кадрів, специфіки викладання навчальних предметів, фахової чи методичної проблеми.
 • Творча група працює за планом роботи, який розрахований на 2-3 роки.
 • Для забезпечення результативної діяльності керівником творчої групи складається план роботи.
 • План роботи творчої групи погоджується заступником директора з навчально-виховної роботи.
 • Плай роботи творчої знаходиться у методичному кабінеті школи.
 • Діяльність творчої групи організовується за таким алгоритмом:
 • вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду,  консультації з представниками науки, досягнення високої компетентності в суті досліджуваної проблеми;
 • розроблення моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених науковими працівниками;
 • апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, створення свого досвіду з проблеми;
 • поширення створеного досвіду, демонстрування його широким масам вчителів; виступи з лекціями, повідомленнями про цей досвід, пропаганда створеного досвіду на практиці;
 • консультування у підготовці та проведенні семінарів-практикумів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій тощо.
  • Результати діяльності творчих груп розглядаються на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних рад, рад науково-методичних служб.
  • Аналіз діяльності групи подається методичній раді наприкінці роботи групи.
  • Результатом діяльності творчої групи вважаються напрацьовані матеріали з опрацьованої проблеми, які рекомендуються для підвищення рівня профмайстерності педагогічних працівників.
  • У рамках засідань творчих груп використовуються такі форми організації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти, круглі столи, майстер-класи тощо.

Специфікою роботи творчих груп є перевага дискусійних та активних методів спілкування, презентацій та панорам творчих здобутків.

 1. Права і обов’язки учасників

 Обов’язки членів творчої групи

 Члени творчої групи:

 формують банк бібліографічних даних з проблеми, що досліджується;

 • працюють в архівах та бібліотеках з історичними та сучасними джерелами інформації;
 • знайомляться з поширенням педагогічних інновацій на практиці. Моделюють, розробляють схеми, рекомендації та поради щодо їх застосування;
 • відпрацьовують індивідуальні методики трансформації інновацій та сучасних технологій у практику навчально-виховного процесу з урахуванням специфіки досвіду педагогів та умов загальноосвітніх навчальних закладів регіону;
 • сприяють створенню передового педагогічного досвіду з досліджуваної проблеми;
 • апробують, коригують, уточнюють розроблені рекомендації;
 • виступають з лекціями, доповідями, повідомленнями, пропагують досвід широкому загалу педагогічних працівників під час виступів на засіданнях методичних об’єднань і педагогічних рад, семінарах, конференціях, у засобах масової інформації;
 • практикують проведення відкритих та показових уроків тощо.
 • Керівник творчої групи:
 • планує роботу творчої групи на час її дії (на поточний навчальний рік);
 • визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів групи за їх виконання;
 • відповідає за ведення документації творчої групи (план роботи, матеріали роботи, розробки уроків, позакласних заходів, зразки наочності тощо);
 • складає графік проведення засідань групи, визначає місця їх проведення;
 • складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;
 • створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів групи;
 • організовує пошукові дослідження з проблеми, над якою працює творча група;
 • спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;
 • підбиває підсумки та організовує підготовку відповідних напрацювань творчо групи.
 • Права членів творчої групи:
 • вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності творчої групи;
 • брати участь у складанні плану роботи на наступний навчальний рік;
 • брати участь у наукових і науково-методичних конференціях, семінарах і нарадах, презентуючи напрацьований досвід;
 • одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію від керівників усіх структурних підрозділів;
 • знайомитися з документами з питань забезпечення освітньої і методичної діяльності;
 • бути присутніми на заняттях своїх колег ( з їхньої попередньої згоди і за погодженням з керівником школи)4
 • брати участь у підготовці, апробації та експертній оцінці навчальних планів, програм, підручників, методичних посібників тощо;
 • на відвідування й аналіз уроків, позакласних занять членів групи з метою оцінки результативності впровадження проблеми та її корекції, ознайомлення з рівнем їх роботи та надання допомоги у застосуванні набутого досвіду.
 1. Вимоги до рекомендацій за результатами роботи творчої групи

 Коротке обґрунтування актуальності проблеми, концепції, ідеї.

 • Обґрунтування основних положень, принципів, форм, методів, прийомів роботи та рекомендацій щодо їх упровадження в практику роботи педагогів.
 • Висновки.
 1. Фінансування діяльності

Фінансування роботи може здійснюватись з місцевого бюджету, інших джерел фінансування.